Καταστατικό

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ  ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»

Άρθρο 1 – ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΥ», μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία θα αποδίδεται στην Αγγλική με τον όρο: «Friends of the Thermon Archaeological Museum and Site», με έδρα το Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας.

Άρθρο 2 – ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί της «Εταιρείας Φίλων Μουσείου και Αρχαιολογικού Χώρου Θέρμου», αποκλειστικά και μόνο κοινωφελείς, είναι:

 1. Η ηθική και υλική ενίσχυση του Μουσείου και του Αρχαιολογικού χώρου Θέρμου.
 2. Η παροχή διαρκούς υποστήριξης στη λειτουργία και η συμβολή στον εμπλουτισμό της συλλογής του Αρχαιολογικού Μουσείου.
 3. Η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, με ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός, ότι, στον αρχαιολογικό χώρο του Κοινού των Αιτωλών, ανακαλύφθηκαν επιγραφές, από τις οποίες αποδεικνύεται  ότι η Αιτωλική Συμπολιτεία:  α) εφάρμοζε το πολίτευμα της άμεσης δημοκρατίας, β) είχε ομοσπονδιακή διάρθρωση, βασισμένη στην ισοτιμία και αυτονομία των μελών της, ιδέα η οποία αποτέλεσε το πρότυπο ορισμένων σύγχρονων ομοσπονδιακών κρατών και γ) εφάρμοζε το θεσμό της διαιτησίας, η οποία σήμερα στηρίζει τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, που για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, ανακαλύπτεται επιγραφικά στο αρχαίο Θέρμο.
 4. Η συστηματική και συνεχής καλλιέργεια αρχαιόφιλου πνεύματος και ενδιαφέροντος για τις αρχαιότητες και την προστασία τους καθώς και η ανάπτυξη και διάδοση του άυλου ελληνικού πολιτισμού, σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της κοινωνίας.
 5. Η μορφωτική και πολιτιστική προαγωγή τόσο των μελών του Σωματείου  όσο και του ευρύτερου κοινού.
 6. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη πνεύματος εθελοντισμού μεταξύ των μελών του Σωματείου, αναφορικά με τις ανάγκες κυρίως του Μουσείου, του αρχαιολογικού χώρου, καθώς και του ίδιου του Σωματείου.

Άρθρο 3 – ΜΕΣΑ

Οι σκοποί της «Εταιρείας Φίλων Μουσείου και Αρχαιολογικού Χώρου Θέρμου» μπορεί να επιδιωχθούν με κάθε νόμιμο μέσο. Ειδικότερα:

 1. Με την κρατική στήριξη, τη συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με δωρεές και με την ενθάρρυνση κάθε ατομικής και συλλογικής πρωτοβουλίας, που θα αποβλέπει στον εμπλουτισμό των συλλογών και την εν γένει ανάπτυξη του Μουσείου.
 2. Με την αναβίωση των «Θερμικών», με διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, ημερίδων, εκθέσεων, αθλητικών εκδηλώσεων, αλλά και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και με την παράλληλη ανάδειξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων της τοπικής κοινωνίας, με έμφαση στις δραστηριότητες εκείνες που συμβάλλουν στη βελτίωση του πολιτιστικού ενδιαφέροντος και της τοπικής οικονομίας. Επίσης με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων, επισκέψεων σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους και κάθε συναφούς δραστηριότητας που αποβλέπει στην προστασία, συντήρηση, μελέτη, αναστήλωση, προβολή και ανάδειξη του Αρχαιολογικού Μουσείου, του χώρου του Κοινού των Αιτωλών, αλλά και του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου του Θέρμου.
 3. Με την προοπτική ίδρυσης βιβλιοθήκης Αιτωλικών σπουδών και κέντρου μελετών αρχαίου Θέρμου.
 4. Με την επιδίωξη σύστασης ομάδας εθελοντών από ειδικούς, για τον εντοπισμό, καταγραφή και την ανάλυση κινητών και μη μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, σε απομακρυσμένα σημεία της περιοχής μας αλλά και σε μέρη που αρμόδιοι φορείς δεν έχουν τη δυνατότητα συντήρησής τους. Η συνεργασία με εξειδικευμένες Εταιρείες που χειρίζονται σχετικά Προγράμματα, καθώς και με Πανεπιστήμια, των οποίων νέοι πτυχιούχοι και φοιτητές κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση, θα μπορεί να είναι αποτελεσματική στην in situ συντήρηση των μνημείων αυτών της πολιτιστικής μας κληρονομιάς που βρίσκονται σε κίνδυνο.
 5. Με την αναζήτηση συνεργασιών με ομοειδείς και άλλους φορείς, εσωτερικού και εξωτερικού, για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου.
 6. Με την έκδοση φυλλαδίων, οδηγών, βιβλίων, οπτικοακουστικών δίσκων (CD, DVD), καθώς και τη δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο.
 7. Με την υποβολή μελετών, διεκδίκηση, συμμετοχή και αποδοχή προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων ελληνικών και διεθνών οργανισμών.
 8. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών και δραστηριοτήτων του, το Σωματείο μπορεί να συνάπτει με τρίτα πρόσωπα συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και συμβάσεις έργου. Η σύναψη των συμβάσεων αυτών, καθώς και η καταγγελία ή λύση τους, θα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.
 9. Για να εξασφαλισθεί η επιτυχία της Εταιρείας των Φίλων του Μουσείου και του χώρου του Κοινού των Αιτωλών, αλλά και του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου του Θέρμου, θα είναι απαραίτητο να επιζητηθεί, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, η υποστήριξη πολλών Ελλήνων και Φιλελλήνων, οι οποίοι θα μπορέσουν να βοηθήσουν οικονομικά και να συμπαρασταθούν θετικά στο φτωχό σήμερα σε μέσα Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου.
 10. Στο πλαίσιο των σκοπών του Σωματείου εντάσσονται και οι ενέργειές του προς τις αρμόδιες αρχές, για βελτίωση των οδικών αξόνων από Ναύπακτο και Αγρίνιο, για μια άνετη και ασφαλή προσβασιμότητα στο Θέρμο, η οποία θα συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της επισκεψιμότητας στο Αρχαιολογικό Μουσείο, καθώς και στον σημαντικό ιστορικό χώρο της Αιτωλικής Συμπολιτείας, στο Ιερό του Θερμίου Απόλλωνος.

Άρθρο 4

Το Σωματείο είναι απολύτως ανεξάρτητο από πολιτικά κόμματα, οργανώσεις αυτών και παρατάξεις. Είναι δε αναγκαίο τα Μέλη του Σωματείου να είναι ενωμένα για την προώθηση των ευγενών σκοπών του, που διέπονται από αγάπη για το Μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο του Θέρμου και γενικότερα για την πολιτιστική μας κληρονομιά, όπως ορίζονται στα άρθρα 2 και 3. Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται στο πλαίσιο της λειτουργίας του και κατά τη διεξαγωγή των  εκδηλώσεών του, η εκπροσώπηση ή προβολή οιουδήποτε πολιτικού κόμματος και οιασδήποτε οργάνωσης από μέλη του.

Άρθρο 5  – ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τα Μέλη της «Εταιρείας Φίλων Μουσείου και Αρχαιολογικού Χώρου  Θέρμου» διακρίνονται σε: Τακτικά, Αρωγά και Επίτιμα.

 1. Τακτικά Μέλη: Γίνονται δεκτά μετά από γραπτή αίτησή τους, η οποία προσυπογράφεται από δύο (2) Μέλη του Σωματείου, εφόσον αποδέχονται τους σκοπούς του, καθώς και όλα τα αναγραφόμενα στο παρόν Καταστατικό, αλλά και τις επιπτώσεις της μη τήρησής του. Η εν λόγω αίτηση τίθεται υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την γνωστοποίηση της απόφασης έγκρισης της αίτησης και μετά  την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής, ο αιτών εγγράφεται στο μητρώο μελών του Σωματείου. Μετά την κήρυξή του σε τακτικό μέλος, έχει δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών και μη καταβολής του δικαιώματος εγγραφής, το αίτημα εγγραφής δεν λαμβάνεται υπόψη.

Τακτικά Μέλη δύνανται να εγγραφούν, εφόσον το επιθυμούν και εν ενεργεία  υπάλληλοι, αρχαιολόγοι, τεχνικοί, συντηρητές, φύλακες κλπ, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, όπου υπάγεται το Μουσείο. Τα Μέλη αυτά δεν υποχρεούνται στην καταβολή της ετήσιας συνδρομής προς το Σωματείο και η αίτηση τους εγκρίνεται αυτοδίκαια. Οι εν λόγω υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα ψήφου, όχι όμως το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

 1. Αρωγά Μέλη: Ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των 2/3 αυτού πρόσωπα, τα οποία προσφέρονται να ενισχύουν σημαντικά, υλικά και ηθικά το Σωματείο, για την πραγμάτωση των σκοπών του. Τα Αρωγά Μέλη έχουν ίσα δικαιώματα με τα Τακτικά.
 2. Επίτιμα Μέλη: Πρόσωπα τα οποία με την επιστημονική τους γνώση ή την αφοσίωσή τους, έχουν προσφέρει ή προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες ή και βοήθεια για την ανάδειξη, προστασία και προβολή της αρχαίας Αιτωλίας, ή του αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου, ή του Σωματείου των Φίλων του, ανακηρύσσονται τιμής ένεκεν, με απόφαση των 2/3 του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ανακήρυξή τους ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση, ενώ γνωστοποιείται με την αποστολή προς αυτά εγγράφου, το οποίο περιέχει το σχετικό απόσπασμα της πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα επίτιμα Μέλη έχουν πλήρη τα δικαιώματα των λοιπών μελών, απαλλάσσονται των χρηματικών υποχρεώσεων προς το Σωματείο και στερούνται του δικαιώματος ψήφου.
 3. Τα Τακτικά Μέλη καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής και κατ’ έτος, εντός των τεσσάρων πρώτων μηνών, την ετήσια συνδρομή. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ και της ετήσιας συνδρομής σε είκοσι (20) ευρώ και σε οποιοδήποτε άλλο σημαντικά ανώτερο ποσό, άνω των εκατό (100) ευρώ, για τα Αρωγά Μέλη. Τα ποσά αυτά μπορεί να τροποποιηθούν ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.
 4. Στις Γενικές Συνελεύσεις συμμετέχουν τα ταμειακώς εντάξει Μέλη.
 5. Τακτικά Μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή για διάστημα μεγαλύτερο από δύο έτη διαγράφονται, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Μέλη τα οποία έχουν καταδικασθεί ή καταδικάζονται για την τέλεση ποινικών αδικημάτων, που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του Μέλους, ή εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε παραβάσεις του νόμου «Περί Αρχαιοτήτων» δεν εγγράφονται ως Μέλη του Σωματείου ή διαγράφονται παραχρήμα.
 7. Τα Μέλη εξάλλου οφείλουν:
  • Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.
  • Να παρίστανται στις συνεδριάσεις και γενικά να συνεισφέρουν στην προσπάθεια και στις ενέργειες του Σωματείου.
  • Να επιδεικνύουν μεταξύ τους αλληλεγγύη.
  • Να μην επιδεικνύουν ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τις Συνεδριάσεις και τις εκδηλώσεις της «Εταιρείας Φίλων Μουσείου και Αρχαιολογικού Χώρου Θέρμου», δημιουργώντας κωλυσιεργίες και εντάσεις μεταξύ των Μελών, συμπεριφορές οι οποίες είναι βλαπτικές ή ασυμβίβαστες με τους σκοπούς, ή τις αρχές του Σωματείου, της Δημοκρατίας και του πολιτισμού μας.
 8. Το Διοικητικό Συμβούλιο για σπουδαίο λόγο, από αυτούς που αναφέρονται στο Καταστατικό και τη σχετική νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία, υποχρεούται, μετά από πρόταση έστω και ενός Μέλους του, να συζητήσει και να αποφασίσει για την επιβολή ή όχι ποινής όπως: την επίπληξη, ή την προσωρινή αποβολή, ή και την διαγραφή Μέλους από το Σωματείο. Στην περίπτωση της οριστικής διαγραφής, ο ενδιαφερόμενος  μπορεί εντός δεκαπενθημέρου να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο την παραπομπή του θέματός του στη Γενική Συνέλευση.

Τα Μέλη που διαγράφονται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν έχουν δικαίωμα επανεγγραφής στο Σωματείο.

Άρθρο 6 – ΠΟΡΟΙ

Πόροι της «Εταιρείας Φίλων Μουσείου και Αρχαιολογικού Χώρου Θέρμου» είναι:

 1. Το δικαίωμα εγγραφής, οι τακτικές και έκτακτες εισφορές των Μελών του, επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύσεις κάθε είδους, δωρεές, κληροδοσίες, τα έσοδα εκδηλώσεων που διοργανώνει το Σωματείο ή άλλο νομικό πρόσωπο επ’ ωφελεία του Σωματείου, καθώς και κάθε είδους πρόσοδος, η οποία θα εξασφαλισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες προς την «Εταιρεία Φίλων Μουσείου και Αρχαιολογικού Χώρου Θέρμου» γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η αποδοχή τους ανακοινώνεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση.
 3. Δωρεές υπό τρόπο ή όρο γίνονται δεκτές ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών.
 4. Κληρονομιές που καταλείπονται στην «Εταιρεία Φίλων Μουσείου και Αρχαιολογικού Χώρου Θέρμου» γίνονται δεκτές μόνο επ’ ωφελεία απογραφής.
 5. Για τις χορηγίες κάθε είδους προς το Σωματείο λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του Ν. 3525/2007 για την «Πολιτιστική Χορηγία».

Άρθρο 7  – Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Όργανα του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των Μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 8 – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Η Γενική Συνέλευση των Μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου και έχει την ανώτατη εποπτεία στις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και την τελική απόφαση για κάθε υπόθεση του Σωματείου για την οποία δεν μπορεί να λάβει απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. Η Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά μεν εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους και θεωρείται ότι διαθέτει απαρτία, αν παρίσταται τουλάχιστον το 1/4 των ταμειακώς εντάξει Μελών της.
 3. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν κρίνεται απαραίτητο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή αν το ζητήσει για κάποιο σοβαρό λόγο το 1/5 των ταμειακά εντάξει Μελών του Σωματείου, με αίτηση που θα πρέπει απαραίτητα να περιέχει τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά τη Γενική Συνέλευση το αργότερο ένα μήνα από την ημέρα που υποβλήθηκε η αίτηση, με θέματα ημερήσιας διάταξης εκείνα που αναφέρει η αίτηση και τυχόν άλλα κατά την κρίση του.
 4. Ο κατάλογος των Μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής βεβαιώνεται από τον Ταμία και θεωρείται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
 5. Σε περίπτωση που ελλείπει η απαρτία, συγκαλείται Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος και ώρα και με τα ίδια απολύτως θέματα, μετά από επτά (7) ημέρες, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων Μελών.
 6. Στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών και ορίζει ένα Τακτικό Μέλος ως υπεύθυνο για την τήρηση των πρακτικών.
 7. Τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, τα οποία περιλαμβάνουν περιλήψεις των συζητήσεων και τις αποφάσεις της, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.
 8. Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την έγκαιρη πρόσκληση των Μελών. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με FAX ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προσκλήσεις, καθώς και με ταυτόχρονη ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Σωματείου, στις οποίες καθορίζονται ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.
 9. Οι αποφάσεις των Συνελεύσεων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών. Για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται απαρτία του 1/2 των ταμειακώς εντάξει Μελών και οι αποφάσεις απαιτούν υπερψήφιση από τα 3/4 των παρόντων Μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας συγκαλείται Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, όπως ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο 5. Και στην περίπτωση αυτή οι αποφάσεις απαιτούν υπερψήφιση από τα 3/4 των παρόντων Μελών.
 10. Κατά τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο δια του Προέδρου του: α) Λογοδοτεί για τις εργασίες της προηγούμενης χρήσης.

β)   Υποβάλλει την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

γ)    Υποβάλλει προς έγκριση τον απολογισμό της προηγούμενης χρήσης.

Άρθρο 9 – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται κάθε τρία (3) χρόνια.
 2. Τα Τακτικά και τα Αρωγά Μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα (10) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
 3. Στο μοναδικό ψηφοδέλτιο, το οποίο καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα επώνυμα των υποψηφίων γράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά, τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και για την Ελεγκτική Επιτροπή.
 4. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρία (3) τακτικά Μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά και η οποία μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
 5. Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα, με μυστική ψηφοφορία, να ψηφίσει έως έξι (6) από τους υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και έως τρείς (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή, διαφορετικά το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο.
 6. Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας αρχίζει η διαλογή των ψήφων, η οποία περαιώνεται χωρίς διακοπή.
 7. Η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει τα πρωτόκολλα και τους πίνακες με τη σειρά επιτυχίας των υποψηφίων και ανακοινώνει τα αποτελέσματά της στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα έγγραφα, πρακτικά και ψηφοδέλτια, παραδίδονται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, από το οποίο φυλάσσονται μέχρι να περάσει άπρακτη η προθεσμία για την κατάθεση στη Γραμματεία του αρμόδιου Δικαστηρίου ένστασης κατά του κύρους των αρχαιρεσιών.
 8. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων και εντός επτά (7) ημερών το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε, συνέρχεται σε σώμα και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει εκ των έξι (6) εκλεγμένων Μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα , τον Ταμία και τον Κοσμήτορα.

Άρθρο 10 – ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που τα Μέλη του είναι άμισθα, πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών, απαρτίζεται δε από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Κοσμήτορα και δύο Συμβούλους. Ο ένας (1) εκ των δύο (2) Συμβούλων δεν εκλέγεται, αλλά ορίζεται λόγω της θέσεώς του (ex officio), είναι ο/η εκάστοτε διευθυντής/τρια, της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, με αναπληρωτή/τρια τον/την υπεύθυνο/η του Μουσείου και έχει τα ίδια δικαιώματα με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, απαλλάσσεται όμως των χρηματικών υποχρεώσεων προς το Σωματείο.
 2. Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Σε περίπτωση που κενώνεται θέση Μέλους του, αυτό αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειράν εκλογής αναπληρωματικό Μέλος. Εάν κενωθεί η θέση του Προέδρου, ή του Αντιπροέδρου, ή του Γεν. Γραμματέα, ή του Ταμία, ή του Κοσμήτορα, τότε μπορεί να διενεργηθεί μυστική ψηφοφορία μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κάλυψη της ανωτέρω θέσης.
 3. Για μια εξαετία από την εγγραφή του Σωματείου στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αγρινίου, τέσσερα τουλάχιστον Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού πρέπει να προέρχονται από τα υπογράφοντα το παρόν, ιδρυτικά Μέλη του Σωματείου.
 4. Αποκλείονται από τη Διοίκηση του Σωματείου Μέλη τα οποία έχουν στερηθεί την ικανότητα προς δικαιοπραξία, που τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση, καθώς και τα Μέλη τα οποία έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου του υποχρεωτικά κάθε τρίμηνο ή και συχνότερα, όταν το κρίνει σκόπιμο ή όταν το ζητήσουν γραπτά τρία από τα Μέλη του, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα τουλάχιστον από τα Μέλη του.
 6. Η απουσία Μέλους, εκ των αιρετών, του Διοικητικού Συμβουλίου για τρείς συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις εκλαμβάνεται ως σιωπηρή παραίτησή του.
 7. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να παρέχουν επ’ αμοιβή εξαρτημένη εργασία ή να συνάπτουν με το Σωματείο συμβάσεις για προσφορά πάσης φύσης υπηρεσιών ή ανάληψης έργου, προμήθειας ή άλλης παροχής προς το Σωματείο.
 8. Πίνακας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με το επάγγελμα και τη διεύθυνση κατοικίας κατατίθεται στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αγρινίου, σύμφωνα με το νόμο.
 9. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση εντός επτά (7) ημερών από τις εκλογές να παραδώσει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα γραφεία, τη σφραγίδα, τα βιβλία, τα αρχεία και το ταμείο του Σωματείου. Για το σκοπό αυτό συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται από το απερχόμενο και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, που ορίζεται με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα Μέλη του, με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα τον Ταμία και τον Κοσμήτορα.
 10. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξάλλου:
  • Καταρτίζει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, τον ισολογισμό χρήσης, τον απολογισμό, τον προϋπολογισμό, καθώς και την ημερήσια διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων.
  • Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου και αποφασίζει την εκτέλεση δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.
  • Τηρεί τα βιβλία και γενικά το αρχείο του Σωματείου.
  • Διοργανώνει σεμινάρια,  επιμορφωτικές διαλέξεις και άλλες εκδηλώσεις
  • Ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα Επίτιμα Μέλη.
  • Ανακηρύσσει τους ευεργέτες και τους δωρητές του Σωματείου, μετά από απόφαση των 2/3 αυτού και ανακοινώνει αυτούς στη Γενική Συνέλευση.
  • Με απόφασή του μπορεί να αναθέσει σε μέλος του Δ.Σ. αρμοδιότητες, προκειμένου να προωθηθεί αποτελεσματικότερα το έργο του Σωματείου.
  • Διορίζει από τα Μέλη του Σωματείου Επιτροπές, για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.
 11. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων Μελών του και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στα τηρούμενα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία επικυρώνονται κατά την επόμενη συνεδρίασή του και υπογράφονται από τα παρόντα Μέλη του.

Άρθρο 11

Η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της, δύναται να αποσύρει την εμπιστοσύνη της από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε ένα μήνα να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση και να υποβάλει την παραίτησή του. Στην ίδια Γενική Συνέλευση γίνονται και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον παντός τρίτου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και ειδικότερα στις διοικητικές ή δικαστικές αρχές και γενικότερα στις δημόσιες εμφανίσεις του, διορίζει δικηγόρους ως εκπροσώπους της Εταιρείας, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, διευθύνει τις συνεδριάσεις του και υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, την αλληλογραφία και γενικά κάθε έγγραφο του Σωματείου. Μαζί με τον Ταμία υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών, υπογράφει επιταγές των τραπεζικών λογαριασμών του Σωματείου, οπισθογραφεί επιταγές τρίτων που έχουν εκδοθεί στο όνομα του Σωματείου, κινεί τους λογαριασμούς τραπεζών και κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την κίνηση του κεφαλαίου του Σωματείου. Ο Πρόεδρος είναι αλληλέγγυα υπεύθυνος με τα άλλα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το νόμο, το Καταστατικό και τις αποφάσεις των  Γενικών  Συνελεύσεων. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή δεν μπορεί να παρευρεθεί τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλα τα θέματα.

Άρθρο 13

Ο Γενικός Γραμματέας καταρτίζει το μητρώο μελών, συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, φυλάσσει υπεύθυνα τη σφραγίδα, τα πρακτικά των  Γενικών  Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, το αρχείο και γενικά τα βιβλία του Σωματείου, εκτός του ταμείου. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του Σωματείου, έχει την επιμέλεια των δημοσιευμάτων και τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

Άρθρο 14

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των οικονομικών, αλλά και γενικά της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Σωματείου. Μεριμνά για την είσπραξη των συνδρομών και γενικά των τακτικών και έκτακτων εσόδων. Τηρεί τα βιβλία που προβλέπει ο νόμος «περί Σωματείων» και υποβάλλει υποχρεωτικά κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο ή όποτε του  ζητηθεί.  Θέτει στη διάθεση του Προέδρου,  της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου. Καταρτίζει τον ισολογισμό κάθε διαχειριστικού έτους, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου, και τον υποβάλλει για έγκριση πρώτα στο Διοικητικό Συμβούλιο και μετά στη Γενική Συνέλευση.

Μαζί με τον Πρόεδρο υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών, υπογράφει επιταγές των τραπεζικών λογαριασμών του Σωματείου, οπισθογραφεί επιταγές τρίτων που έχουν εκδοθεί στο όνομα του Σωματείου, κινεί τους λογαριασμούς τραπεζών και κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την κίνηση του κεφαλαίου του Σωματείου. Από το κεφάλαιο του Σωματείου ο Ταμίας μπορεί να τηρεί στα χέρια του 500 ευρώ. Τα υπόλοιπα τα καταθέτει σε τράπεζα, στους λογαριασμούς του Σωματείου. Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνεται από άλλο Μέλος του.

Άρθρο 15

Ο Κοσμήτορας είναι ο υπεύθυνος των Δημοσίων Σχέσεων του Σωματείου. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προγράμματα των εκδηλώσεων και μετά την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο υλοποιούνται με την επιστασία και μέριμνά του. Διαχειρίζεται το κάθε μορφής και φύσης οπτικοακουστικό υλικό του Σωματείου π.χ. εκδόσεις, κείμενα, ηχητικό και οπτικό υλικό (φωτογραφίες, videos, CDs DVDs κλπ), το οποίο με ευθύνη του καταγράφεται σε ειδικό αρχείο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική, ή άλλη μορφή.

Άρθρο 16 – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η  Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και τα αναπληρωματικά Μέλη του, εκλέγει και τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή με δύο τουλάχιστον αναπληρωματικά Μέλη. Η διάρκεια της θητείας της Ελεγκτικής Επιτροπής ταυτίζεται με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρό της και ελέγχει τη διαχείριση του Σωματείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να θέτει στη διάθεσή της όλα τα βιβλία και τα στοιχεία για τον έλεγχο της διαχείρισης. Στην τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλει σχετική έκθεση με τα αποτελέσματα του ελέγχου της.

Άρθρο 17 – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Το Σωματείο έχει το δικαίωμα να ασκεί οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα (αγορά, εκμετάλλευση κινητών, ακινήτων, δικαιωμάτων κλπ.), υπό τον όρο ότι η πρόσοδος από αυτήν την δραστηριότητα θα διατίθεται αποκλειστικά υπέρ των σκοπών του Σωματείου, οι οποίοι δεν είναι κερδοσκοπικοί, αλλά κοινωφελείς.

Άρθρο 18

Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, η τύχη της περιουσίας του αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, υπό την προϋπόθεση ότι θα περιέλθει σε Νομικό Πρόσωπο του νομού Αιτωλοακαρνανίας ή άλλου, που επιδιώκει ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θέρμου.

Άρθρο 19 – ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΣΗΜΑ

Το Σωματείο διαθέτει στρογγυλή σφραγίδα που φέρει στο κέντρο της το άγαλμα του Αιτωλού, από τον οπισθότυπο αργυρού δίδραχμου αιτωλικού νομίσματος (220 – 205 π.Χ.) και περιφερειακά την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»

Άρθρο 20

Για τη συμμετοχή του Σωματείου σε ευρύτερες ενώσεις ομοειδών Σωματείων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, όπως η «Ελληνική Ομοσπονδία Σωματείων Φίλων Μουσείων», αποφασίζει η  Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21

Ό,τι  δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων που αφορούν τα Σωματεία.

Άρθρο 22

Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από είκοσι δύο (22) άρθρα, συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία περί Σωματείων, αναγνώσθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του, έγινε αποδεκτό και εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των ιδρυτικών μελών του συνιστώμενου Σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και το οποίο υπογράφουν.