Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Καλούνται όλα τα Μέλη της Εταιρείας Φίλων Μουσείου και Αρχαιολογικού Χώρου Θέρμου σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27 Μαρτίου2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, στο Θέρμο, στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Η Γεν. Συνέλευση συγκαλείται, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 και 8 του Καταστατικού.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Πεπραγμένα Δ. Σ. Αύγ. 2018 έως 31-12-2018και Προγραμματισμός δραστηριοτήτων.
  2. Οικονομικός απολογισμός ανωτέρω περιόδου έτους 2018 ,Έγκριση ισολογισμού και προϋπολογισμού έτους 2019.
  3. Έγκριση απολογισμού πεπραγμένων Δ.Σ. και Ε.Ε., ανωτέρω περιόδου έτους 2018.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η Γεν. Συνέλευση θα επαναληφθεί επτά (7) ημερολογιακές ημέρες αργότερα, την Τετάρτη03 – Απριλίου 2019, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων Μελών (Άρθρο 8 παρ. 5 του Καταστατικού).

Παρακαλούμε να ισχύσει η δεύτερη ημερομηνία, 03-04-2019, ώρα 18.00.

Το ΔΣ της
Εταιρείας Φίλων Μουσείου &
Αρχ/κού Χώρου Θέρμου